Temsil Yetkisinin Verilmesi Hukuki Niteliği Bakımından Ne Tür Bir Işlemdir?

Temsil yetkisi, bizim hukukumuzda, temsil olunanın temsilciye varması gerekli irade beyanına dayanan tek taraflı bir hukuksal işlem ile verilir. Yetki verme (yetkilen dirme) bir sözleşme olmadığı için bunun temsilci tarafından kabülüne gerek yoktur8.

Vasıtalı temsil ne demek?

Vasıtalı temsil olarak da isimlendirilen dolaylı temsilde, kendisine yetki verilmiş olan temsilci, hukuki işlemi yaparken üçüncü kişiye bu işlemi başkası “adına” yapmakta olduğunu söylemez.

Yetkisiz temsil sonuçları nelerdir?

MADDE 46- Bir kimse yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak bir hukuki işlem yaparsa, bu işlem ancak onadığı takdirde temsil olunanı bağlar. Yetkisiz temsilcinin kendisiyle işlem yaptığı diğer taraf, temsil olunandan, uygun bir süre içinde bu hukuki işlemi onayıp onamayacağını bildirmesini isteyebilir.

Temsil ve yetkisiz temsil nedir?

T. 19.10.2011 E. 2011/ 12 – 549, K. 2011/ 644 kararı“Bir kimse temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına bir hukuksal işlem veya sözleşme yaparsa yetkisiz temsil söz konusu olur. Temsil yetkisi olmadan başkası adına hukuksal işlem yapan kimseye yetkisiz mümessil de- nir.” (KBİBB, 6098/m. 40); 11. HD.

You might be interested:  65 Yaş Üstü Seyahat Izin Belgesi Nasıl Alınıyor?

Temsil yetkisi nasıl sona erer?

Temsil yetkisi iradi olarak veya kanunda belirtilen sebeplerle sona erebilir. Özellikle aksi açıkça kararlaştırılmamışsa veya işin niteliğinden aksi anlaşilmiyorsa, temsil edilenin veya temsilcinin; ölümü, gaiplik kararı, fiil ehliyetini kaybetmiş olması, iflası ile temsilcinin temsil yetkisi sona erer (BK. m. 35).

Eksik borç ne demek?

Eksik borçlar alacaklıya, borçluyu dava ve takip yetkisi vermeyen borçlar olarak tanımlanır. Bu gruba giren borçlar geçersiz veya imkânsızlık nedeniyle yerine getirilemeyen borçlar değildir.

Bir hukuki işlemi başkasının ad ve hesabına yapan kişi hukuken ne şekilde nitelendirilir?

Temsil kurumunda bir hukuki işlemi başkası adına yapan kimseye “temsilci”, temsilcinin adına hareket ettiği kişiye “temsil olunan”, temsilcinin kendisiyle hukuki işlem yaptığı kişiye de “üçüncü kişi” denilir. Temsil yetkisi, temsil olunanın hukuki işlemler kurma yetkisinin ve ehliyetinin bir parçasıdır.

Temsil çeşitleri nelerdir?

Temsil kurumunun türleri üç şekilde sınıflandırılabilir.

 • Aktif Temsil – Pasif Temsil.
 • Kanuni Temsil-İradi Temsil.
 • Dolaylı Temsil-Doğrudan Temsil.
 • Haberci-Temsilci.
 • Yardımcı Kişi-Temsilci.
 • Temsil Olunan Adına Hareket Etme Şartı
 • Yetkili yetkisiz nedir?

  Temsil yetkisi verildiğine ilişkin bir irade beyanının mevcut olmaması veya bu yetkinin sınırlandırılmış ya da kaldırılmış olmasına rağmen, temsilcinin yetkisini aşarak başkası adına bir hukuki işlem yapması doktrinde “yetkisiz temsil” olarak adlandırılmaktadır.

  Temsilcinin temsil olunan nam ve hesabına hukuki işlem yapılmasına ne ad verilir?

  Bu hukukî müessese TBK. m.40-48′ de düzenlenmiştir 3. Temsilcinin temsil olunanın ad ve hesabına hukukî işlem yapma yetkisine, temsil yetkisi adı verilir 4. Temsil yetkisi, temsil olunanın hukukî işlemler kurma yetkisinin ve ehliyetinin bir parçasıdır.

  Kanuni temsilci ne demek?

  Kanuni temsilci, temsil ettiği kişinin şahsında doğan maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmesinden kanun gereği sorumlu tutulan fiil ehliyetine sahip kişidir.

  You might be interested:  Meraların Olduğu Yerde Hangi Tür Hayvancılık Yapılır?

  Doğrudan temsilci ne demek?

  Doğrudan temsil nedir? Doğrudan temsilde, temsilci, temsil olunan kişinin adına ve hesabına hukuki işlem yapmakta; temsilcinin gerçekleştirdiği hukuki işlemin sonuçları doğrudan temsil olunan kişi üzerinde doğmaktadır.

  Icazet kararı nedir?

  İcazet nedir? Müsaade, ruhsat, mümeyyiz küçüklerin kendiliklerinden yaptıkları borçlandırıcı işlemleri velî veya vasîlerince sonradan verilen izin, müsaade. İzin, ruhsat, diploma.

  Ticari temsilcinin temsil yetkisi hangi hallerde sona erer?

  İşletme sahibinin ölümü, medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi ticari temsilcinin temsil yetkisini sonlandırmaz. İşletme sahibinin iflası ile ticari temsilcinin yetkisi sona erer, ticari temsilcinin iflası ise yetkisini ortadan kaldırmaz. İşletmenin devri ve tasfiyesi ile ticari temsilcinin yetkisi sona erer.

  Ticari mümessilin temsil yetkisinin sona erme nedenleri nelerdir?

  Ticari mümessilin temsil yetkisinin işletmenin işlerini yürütmeye ilişkin işlemler kapsamında olması sebebiyle işletmenin tasfiyesi halinde de ticari mümessillik amacını yitirerek sona erer.

  Temsil yetki belgesi nedir?

  İradeden kaynaklı temsil yetkisi tek taraflı bir beyanla verilmekte olup bu yetkinin verilmesi sebepten soyut bir işlemdir. Temsilci kişiye borç yüklemediğinden ötürü kanunu temsilcinin izin veya icazetini almaya gerek yoktur. Kural olarak şekil şartı da aranmaz.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *