Irtifak Hakkı Ne Tür Bir Haktır?

İrtifak hakkı, esasen sınırlı ayni hak olup, sahibine taşınmaz üstünde yararlanma ve kullanma hakkı sağlar. Bu hakkın kurulduğu taşınmaz, malikin mülkiyet hakkından doğan bazı haklarını kullanamamasını veya irtifak hakkı lehine kurulanın hakkını kullanmasına katlanmak zorundadır.

Irtifak ve intifa hakkı ne demek?

İntifa hakkı hem kullanma hem de yararlanma imkanı sağlarken irtifak hakkı yalnızca ihtiyaca bağlı olarak yararlanma imkanı sağlar. İntifa hakkı, tüzel kişilere ortak kullanım amacıyla ömür boyu tahsis edilen bir haktır, kişiye yararlanma hakkını tanıyan hak ise irtifak hakkıdır.

Irtifaklar nelerdir?

İrtifak hakları ya bir taşınmaz lehine ya da belirli bir kişi yararına kurulabilir. Oturma, kaynak, geçit irtifakı gibi bazı irtifak hakları sahibine eşyadan tam bir yararlanma hakkı sağlar. Bazı irtifak hakları ise hak sahibine eşyayı kullanma yetkisi verir.

Irtifak 1 ne demek?

1) Arzi irtifak hakkı

Taşınmaz irtifakı olarak da bilinen arzi irtifak hakkı, bir taşınmaz aleyhine başka bir taşınmaz lehine kurulan irtifak çeşidine deniyor. Lehine irtifak kurulan taşınmaza yararlanan taşınmaz, aleyhine irtifak hakkı kurulan taşınmaza ise yükümlü taşınmaz deniyor.

İrtifak hakkı ayni hak mıdır?

İrtifak hakları: İrtifak hakları, başkasına ait bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma yetkisini veren ayni haklardır.

You might be interested:  Ayın Dünya Etrafında Bir Tur Atmasıyla Ne Gerçekleşir?

İntifa hakkı bir irtifak hakkı mıdır?

İktisabı bakımından tesisen halefiyetle, cüz’i olarak kurulan bir haktır. Bunun dışında egemenlik hakları kapsamında olan intifa hakkı bir sınırlı ayni hak tipi olup; sınırlı ayni haklar içerisinde irtifak hakları sınıfında yer alır.

İntifa hakkı sahibi ölürse ne olur?

Hak sahibinin ölümü ile.İntifa hakkı şahsi bir hak olduğundan,bu hak sahibinin ölümü ile sona erer.Gerçek kişilerin öldüğünün nüfus kaydı veya veraset belgesi ile,tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona erdiğinin yetkili makamlardan alınacak belgeler ile tespit edilmesi halinde tapu kütüğünden terkin edilir.

İrtifak hakkı vardır ne demek?

Bir gayrimenkul sahibine başka bir gayrimenkul üzerinde sınırlı kullanım hakkı sağlanmasına irtifak hakkı denir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 779. maddesine göre irtifak hakkı, bir taşınmaz lehine diğer taşınmaz üzerinde kurulur.

İrtifak hakkı nedir örnek?

Üst hakkı, geçit hakkı ve kaynak hakkı arzi irtifak haklarına örnek teşkil eder. Şahsi irtifak hakları ise kişiye özgülenen irtifak haklarıdır. Oturma (Sükna) hakkı, intifa hakkı şahsi irtifak haklarındandır. Üst hakkı ve kaynak hakkı otuz yıl veya üzerine kurulursa bir taşınmaz gibi tapu siciline kaydolunur.

Tek irtifak hakkı nasıl kaldırılır?

İrtifak hakkı, MK 783. Gereğince tapu sicilindeki kaydın terkini ile mümkün olmaktadır. Yararlanan taşınmaz malikinin yazılı terkin talebi ile terkin yapılması mümkündür. Bunun haricinde, yüklü veya yararlanan taşınmazın yok olması halinde İrtifak hakkı da ortadan kalkmaktadır.

İrtifak hakkı en fazla kaç yıl?

Özel kanunlarda belirtilen süreler hariç Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazları üzerinde 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmekte, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde ise 30 yıla kadar kullanma izni verilmektedir.

İrtifak hakkı bedeli ne kadar?

Lehine irtifak sağlanan kişinin, o hak sebebiyle ödediği ücrete irtifak hakkı bedeli denmektedir. Bu bedel, irtifak hakkını veren kişiye ödenir. İrtifak hakkı bedel karşılığı olabileceği gibi, mal sahibi tarafından bedelsiz olarak da irtifak hakkı verilebilir.

You might be interested:  Intibah Ne Tür Bir Eserdir?

İrtifak hakkı sınırlı ayni hak mıdır?

Bilindiği üzere irtifak hakkı, eşyayı kullanma ya da ondan yararlanma veya gerek kullanma ve gerekse yararlanma yetkisini sağlayan sınırlı ayni haktır. İrtifak hakkının içeriğini oluşturan yetkiler, kural olarak sınırlıdır.

Üst hakkı sınırlı ayni hak mıdır?

Zira üst hakkının sahibine yüklü taşınmaz üzerinde sağladığı yetkiler bir irtifak hakkı; inşaat üzerinde sağladığı yetkiler ise mülkiyet hakkıdır. Dolayısıyla üst hakkı içeriğinde bir sınırlı ayni hak bir de mutlak hak olmak üzere iki farklı hak bulundurmaktadır.

Şerh sınırlı ayni hak mıdır?

Şerh sahibinin ayni hak iddiasının doğru olduğu kanıtlanınca, şerhten sonra taşınmazda hak kazananlar, bu ayni hakkı bilmediklerini ileri süremezler. Tapu kütüğünde taşınmaza ait sayfanın beyanlar kısmına yapılacak kayıtlar, kural olarak ne bir ayni hak kurar ne de bir kişisel hakkı kuvvetlendirmeye yarar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *