Ticaret Sicilinde Hangi Tür Işlemler Yapılır?

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin kuruluş tescillerini yapmak ve durumlarında meydana gelen değişiklik tescilleri yapmak. (Unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ana sözleşme değişikliği, birleşme, bölünme, tür değişikliği, hisse devri, imza tescilleri, terkinleri, genel kurullar,

Ticaret sicili hangi kanunlarda yer alır?

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ticaret siciline işlemler nasıl yapılır?

Sicil işlemleri; tescil, tadil ve terkinden oluşmaktadır. TST.m.9/I’e göre tescil, bir vakıanın sicile geçirilmesidir. Tescil işlemi kural olarak ilgilinin talebi üzerine yapılır. Resen veya ilgili makamın bildirmesi üzerine tescil, mevzuatta bu konuda açık hüküm bulunması halinde söz konusu olur (TST.m.24/I).

Ticaret sicili işlemleri ile ilgili bilgiler nelerdir?

Ticaret Sicili İşlemleri ‘nde şirketin yasal mevzuat kapsamında yapılacak olan kuruluş, ana sözleşme değişikliği vb. işlemlerin hizmetleri verilmektedir. Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararları almak, Genel Kurullar düzenlemek ve Ticaret Siciline tabii işlemleri yürütmek bu hizmetlerin kapsamı dahilindedir.

Sicilde yapılabilecek işlemler kaç türlüdür?

Bu inceleme sonucunda ticaret sicili müdürü tarafından mevzuata uygun olarak iki farklı işlem tesis edilebilir. Bu işlemler tescilin kabulü ve tescilin reddidir.

You might be interested:  Tebeşir Hangi Tür Kayaçtır?

Ticaret sicili hangi Bakanlığın denetim ve gözetiminde yürütülmektedir?

Bu sicil 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde kurulan ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulmaktadır.

Ticaret siciline hangi sürelerde neler tescil edilir?

15 gün; yetki çevresi dışında oturanlar için ise 30 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür. düzenlendiği tarihten başlar. (3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır.

Ticaret Sicili özellikleri nelerdir?

Ticaret sicili, ticari işletmelere ait bilgilerin kaydedildiği, sanayi ve ticaret alanında hukuki güvenliği ve korunmayı sağlayan resmi nitelikte bir sicildir 3. Ticaret siciline işletmenin sahibi, faaliyet alanı, ikametgâhı, amacı, sorumluluk ve temsil ilişkileri kaydedilir 4.

Ticaret siciline tescile dair belgeler nelerdir?

TİCARİ SİCİL BELGELERİ

 • D.TİCARET SİCİL BELGELERİ
 • YETKİ BELGESİ
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Gayrimenkul Tasarruf Yetki Belgesi;
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 37/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;
 • TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ
 • İHALE BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ
 • Ticaret sicilinde değişiklik yapılmasına ne ad verilir?

  (2) Tescil, bir olgunun sicile geçirilmesini; değişiklik, tescil edilmiş bir olgudaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesini veya düzeltilmesini; silinme ise tescil edilmiş olan bir olgunun ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesini ifade eder.

  Ticaret sicili ne iş yapar?

  T.T.K.’na göre ticaret siciline kayıt olması gerekenleri tespit edip kayıtlarını yapıp Odaya bildirmek, Resmi kurumlardan gelen Gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılara cevap vermek.

  Tescilin Etkileri Nelerdir?

  etkisi, tescilin pozitif etkisi, tescilin negatif etkisi, tescilin ispat aracı olması etkisi, tescilin bildirici (açıklayıcı) etkisi, tescilin hukuki sakatlığı onarıcı etkisidir. Ticaret sicilinin kamusal işlevi nedeniyle üçüncü kişilere sağladığı güven, ilanın üçüncü kişiler üzerindeki etkisine kaynak oluşturur.

  You might be interested:  Oturduğunuz yerden keyifli bir kültür turu yapabileceğiniz 10 sanal müze

  Imalathane tescile tabi mi?

  İmalathaneler şube tanımlamasına girer ve tescili gerekmektedir.

  Tsy ne demek?

  TSY ise ticari işletmenin devri kapsamında düzenlenecek devir sözleşmesinin içereceği konu- larla birlikte bu sözleşmenin ticaret siciline ve ilgili diğer sicillere tesciline ilişkin hususlara açıklık getirir.

  Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan kim sorumludur?

  (2) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur. Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum zararın doğmasında kusuru bulunanlara rücu eder.

  Sicilin olumlu etkisi ne demek?

  1.SİCİLİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ

  Tescile kayıt yapılarak ilan edilmiş bir husus ile ilgili olarak üçüncü kişiler bu hususu bilmediklerini ileri süremezler.( TTK.m. 39). Ticaret hukukunda bu duruma sicilin üçüncü kişilere karşı olumlu etkisi denilmektedir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *