Yedek Akçe Ayrılması Hangi Tür Şirketler Için Zorunludur?

Ticari hayatta şirketler, ileride karşılaşabilecekleri risklere karşı kâr ettikleri zamanlarda önlem almak zorundadır. Şirketler için bu önlemlerden en önemlisi yedek akçe ayırmaktır. Bu durumu dikkate alan kanun koyucu, sermaye şirketleri için belli bir oranda yedek akçe ayrılması konusunda zorunluluk getirmiştir.

Yedek akçe ayrılması zorunlu mu?

Yedek akçenin ayrılması için esas alınan kar, net dönem karıdır. Geçmiş yıldan aktarılan kar dikkate alınmaz. Bu nedenle bilançoya göre kar elde edilmiş olması gerekir. İşte bu karın yüzde beşi, sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.

Yedek akçe nasıl ayrılır?

Yedek akçe nasıl kullanılır? Özetle, her şirket her yıl net kârından %5 yedek akçe ayıracak. Bu ayrılan yedek akçe tutarı, ödenmiş sermayenin %20’sini aşamaz. Bu tutara ulaşıldıktan sonraki yıllarda ise, pay sahiplerine %5 kar payı dağıtıldıktan sonra kalan tutardan %10 daha kanuni yedek akçe ayrılır.

Anonim şirketlerde yedek akçe nedir?

TTK m.379 uyarınca anonim şirketlerin iktisap ettikleri kendi pay senetleri için de yedek akçe ayırmaları gerekmektedir. TTK m.520’ye göre, şirket iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır.

Yedek akçe neden ayrılır?

İhtiyat akçesi olarak da adlandırılan yedek akçeler, şirketin varlık dönemi olan kârlı yıllarda ayrılan, finansal durumun bozulduğu dar zamanlarda ise şirketin mali durumunu düzeltmek için kullanılan, daha doğrusu kullanılması öngörülen önemli bir enstrümandır. Yedek akçeler bir yönüyle şirketin tasarrufudur da.

You might be interested:  Nelerin Ses Kirliliğine Neden Olduğunu Ses Kirliliğinin Doğal Yaşama Ne Tür Zararlar Verdiğini?

2 tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunlu mu?

Esas faaliyeti başka işletmelere iştirak etmek olan holding şirketlerinin de ikinci tertip yasal yedek akçe ayırmasına gerek bulunmamaktadır. Dağıtılabilecek kar tutarı için ortaklara fiilen dağıtım kararı alınmamış olması durumunda ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.

1 temettü ayrılması zorunlu mu?

Yine aynı yönde bir görüşe göre, birinci temettü, ortaklara ayrılan ilk paydır ve sermayeye verilen pay (faiz) olarak nitelendirilir. Bu nedenle ortakların ödediği sermaye üzerinden birinci temettünün ayrılıp, TTK’da açıkça belirtildiği üzere ödenmesi zorunludur.

2 yedek akçe nasıl hesaplanır?

Karın dağıtılmasına karar verildiği zamanda bu hesaplama yapılır. Türk Ticaret Kanunu’nun 519/2’nci maddesi uyarınca dağıtılan kârdan birinci temettü düşüldükten sonra kalan tutar II’nci tertip yedek akçenin matrahını oluşturur. Bu tutarın yüzde onu “ikinci tertip yedek akçe” olarak ayrılacaktır.

Yedek akçeler hangi hesapta izlenir?

Sözleşme gereği kârdan ayrılan yedekler 541 STATÜ YEDEKLERİ hesabının alacağında izlenir.

Yedek akçe ne demek?

Yedek akçe, bir işletmede elde edilen dönem sonu kârın, kâr payı olarak dağıtılmayan veya kanun ya da ana sözleşme gereğince dağıtılmayan ve bilançoda çeşitli maksatlara ayrılmış olarak, ayrı kalemlerde gösterilen kısmıdır.

540 yasal yedekler sermayeye ilave edilir mi?

Sonuç olarak, yasal yedek akçelerin tamamı değil “serbest yedek akçe” niteliğinde olan kısmı sermaye ilave edilebilecektir. “Serbest yedek akçe” niteliğinde olmayan kısmın sermayeye ilave edilmesi halinde yapılan işlem geçersiz olacaktır.

Yasal yedek ayrılması zorunlu mu?

Anonim ve limited şirketlerce, kanuni yedek akçe ayrımı zorunluluğuna uyulmaması yahut eksik ayrılması, Kanuna aykırılık teşkil eder ve TTK’nın 336 ile 556ncı maddeleri gereği anonim şirketlerde yönetim kurulunun, limited şirketlerde ise müdürlerin sorumluluğunu doğurur.

You might be interested:  Günümüzde Kullanılan Takvimlerde Ne Tür Bilgiler Yer Alır?

Olağanüstü Yedekler nasıl ayrılır?

(vii) Olağanüstü Yedekler: Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü yedek akçeler ile dağıtılmayıp işletmede bırakılmasına karar verilen karlar olup TTK’da belirtilen genel kurul kararıyla ayrılan yedek akçelerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *