Efsane Mitler Destanlar Ve Menkıbeler Hangi Tür Kaynaklardır?

1- Sözlü Kaynaklar Menşe’i belli olan veya olmayan tarihî şiirler, hikâyeler, efsâneler, destanlar, menkıbeler vs. sözlü kaynaklar, yazılı kaynak ölçüsünde güvenilir olmadıklarından dolayı, yazılı kaynakların bulunmadığı durumlarda veya yardımcı olması açısından ihtiyatla kullanılmalıdır.

Menkıbe hangi kaynak?

Menkıbe, din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye. Menkıbe kavramı ilk olarak hadis kitaplarının bir bölümü olarak dikkati çeker. Konularına göre düzenlenmiş hadis kitaplarında ‘Kitâbü’lmenâkıb’ bölümleri bulunur.

Efsaneler destanlar menkıbeler hangi kaynaklara örnek olarak verilebilir?

Sözlü tarih kaynakları tarihî şiirler, hikâyeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, menkıbeler, fıkralar ve atasözleri olmak üzere çeşitlendirilebilir.

Efsaneler nasıl kaynaklardır?

6. Efsaneler, belli şekilleri olmayan bir üslup ve biçime bağlı kalmayan, konuşma diliyle anlatılan kısa halk anlatımları olup kaynaklarını genellikle geçmişin derinliklerinden alırlar.

Din büyüklerinin hayatlarını anlatan hikayelere ne ad verilir?

Edebiyatta din uluları, veli, ermiş, evliya kabul edilen kişilerle çeşitli alanlarda kendini göstermiş kişilerin hayatlarında oluştuğuna inanılan olağanüstü olayları anlatan yazı ve anlatılara menkıbe veya menakıpname adı verilir.

Menakıbname hangi türle ilgili?

Menâkıbnâme (Farsça: مناقبنامه); velilerin, tarikat büyüklerinin ve şeyhlerin kerametlerini konu alan eserlere verilen addır. Bu eserlerde zaman, mekan ve tarih bulunmamakla beraber, içerisinde bulunulan ortamın gelenek, görenekleri ve inançları yansıtılır.

You might be interested:  Bilmem Ki Hangi Tür Müzik?

Arkeolojik kaynak nedir?

Kalıntılar ise arkeolojik çalışmalar sonucunda elde edilen kaynakalardır. Bu kaynaklar sadece binalar değil, arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkan silahlar, giysiler ve ev eşyaları gibi aletleri de içerir.

Destan sözlü kaynak mı?

Destan; milletlerin geçmişlerindeki diri ve canlı hedeflerinin belirli amaçlar doğrultusunda geleceğe aktarılmasında birinci derecede önem taşıyan yazılı ve sözlü belgelerdir.

Yazısız kaynaklar nelerdir?

a. Yazısız Kaynaklar

 • Çeşitli malzemelerden yapılmış araç gereçler.
 • Mağara resimleri ve kabartmalar.
 • Mezarlar ve kalıntılar.
 • Silahlar.
 • İnsan ve hayvan kemikleri (Fosiller)
 • Söylencenin özellikleri nelerdir?

  Kişi, yer ve olayları konu alan, inandırıcılık özelliğine sahip, çoğu zaman olağanüstülüklere yer veren, belirli bir üsluba ve şekle bağlı olmayan, kaynaklarını genellikle geçmişin derinliklerinden alan kısa, yalın, ağızdan ağıza aktarılan ortak (anonim) halk anlatılarıdır.

  Efsane nedir özellikleri nelerdir?

  Efsane Özellikleri

  – Anlatıma konu olarak bir şahıs, mekan veya tarihi olay seçilmektedir, – Anlatılanları kimin söylediği bilinmez, – Efsanelerin mitlerin devam olarak ortaya çıktığına inanılır, – Olayları anlatan kişi anlaştığı olayın yaşandığını düşünmektedir.

  Efsanenin genel özellikleri nelerdir?

  Efsane Kavramı ve Özellikleri

 • 1) Efsane, anlatıcının tarihî zaman kavramı içinde uygundur.
 • 2) Efsane, anlatanın coğrafî alan kavramına uygundur; yani, o, belirli bir yerle birleştirilmiştir;
 • 3) Efsane gerçek olduğuna inanılan bir hikâyedir.
 • I) Yaratılış ve Dünyanın Sonu ile İlgili Efsaneler.
 • Evliyaların hayatını anlatan eserlere ne denir?

  Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik Seyahatname’si, Pir i Reis’in Kitab-ı Bahriye’si ve Seydi Ali Reis’in Mir’at’ül Memalik’i önemli seyahatnamelerdir. Elçi veya bu görevle yurt dışına giden siyasilerin gittikleri yerlerle ilgi izlenimlerini anlatan eserlere ise sefaretname denir.

  Peygamberler din büyükleri ve devlet adamları gibi önemli şahsiyetlerin hayatlarını anlatan kitaplara verilen genel ad nedir?

  Cevap : Siyer

  You might be interested:  Ets Tur Blokajı Tesise Ait Oda Ne Demek?

  Siyer kelimesi “seyera” kökünden olup “sire/siret” in çoğuludur. Sözlükte; bir kişinin hali, tavrı, gidişi ve ahlakı anlamlarına gelir. Siyer, terim olarak Peygamber efendimizin hayatını anlatan eserlere verilen addır.

  Divan edebiyatındaki tevhid ve Münacaatın karşılığı nedir?

  3. NAAT:Sözlük anlamı ‘bir şeyi överek anlatma, vasıflandırma’ anlamına gelmektedir. Edebiyatta Hazret-i Muhammedi övme amacıyla yazılan şiirlere ‘naat’ adı verilmektedir. Düzyazı şeklinde yazılanlar da vardır. Divanlarda tevhid ve münacatlardan sonra naatlar gelmektedir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *