Alacağın Temliki Ne Tür Hukuki Işlemdir?

Alacağın temliki, devredenle devralan arasında yapılan iki taraflı hukuki bir işlem, bir sözleşmedir. Alacak hakkı devredenin tek taraflı bir hukuki işlemiyle değil, üçüncü kişi devralan ile yapmış olduğu bir sözleşme ile bu kişiye geçmiş olur.

Alacağın temlikinin türleri nelerdir?

Alacağın Devri (Alacağın Temliki)

 • Alacağın devri çeşitli amaçlarla yapılabilmektedir.
 • Alacağın devri sözleşmesi, TBK md.
 • Alacağın temliki türleri kanuni, kazai ve iradi temlik olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
 • Hukuksal anlamda Temlik ne demek?

  Alacağın temliki (devri), mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını borçlunun rızasına gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesine alacağın temliki adı verilir (Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21.

  Temlik edilen alacağa haciz konulabilir mi?

  İcra Müdürlüğü’nün 2012/1615 Esas sayılı takip dosyasında yapılan temlik işleminden önce doğup kesinleştiğinden şikayet edenlere temlik edilen alacak üzerine haciz uygulanmasında Yasa’ya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

  Hangi alacaklar temlik edilemez?

  Bu maddeye göre temliki yasa tarafından yasaklanmış alacaklar, temliki sözleşme ile menedilmiş alacaklar ve temlikin işin niteliğine göre caiz olmayan alacakların temliki mümkün değildir.

  Temlik çeşitleri nelerdir?

  Temlik Çeşitleri

 • Rızai Temlik.
 • Kanuni Temlik.
 • Kazai Temlik.
 • You might be interested:  Ibni Batuta Hangi Tür?

  Ifa uğruna edim ne demek?

  İfa uğruna edim, daha ziyade para borçlarında söz konusu olur. Örneğin, borçlu, alacaklıya üçüncü kişideki alacağını temlik etmeyi veya satıp bedelinden alacağını tahsil etmesi için bir şeyi vermeyi teklif eder. Teklifin kabulü ile ifa uğruna edim sözleşmesi gerçekleşir.

  Avukat alacağı temlik edebilir mi?

  Vekalet ücreti karşılığı temlik edilmek istenen icra dosyasında, avukatın vekil olmaması halinde ise, vekalet ücretine karşılık müvekkilinin icra dosya alacağını temlik almasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

  Temlik kimlere verilir?

  TEMLİK NASIL VERİLİR? Alacağın temliki yazılı bir devir sözleşmesi ile alacağın üçüncü bir kişiye devredilmesi ile verilir. Temlik sözleşmesinin geçerli olması için yazılı şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Devreden ve devralanın hak ve fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

  Zekat temliki ne demek?

  Bunun anlamı, malın kişinin elinin altında bulunması ve onu kullanabilmesidir. Mal mevcut bulunduğu halde kişinin elinin altında olmazsa (kadının kocasında olan mehri gibi) veya mal elina de olduğu halde, kişi ona tam sahip olmazsa (borçlu gibi) bu gibi kimselere bu malların zekâtını vermek farz olmaz.

  Bakiye borç muhtırası kime gönderilir?

  1- İİK’da bakiye borç muhtırası diye bir kavram yoktur. Ancak uygulamada sizin somut olaydaki gibi kısmen ödeme halinde bakiye borcun borçluya bildirimini amaçlı bir müzekkere borçluya gönderilmektedir.

  Doğmamış alacağa haciz konulabilir mi?

  Buna göre haciz ihbarı ile doğmamış bir alacağın haczinin istenmesi halinde, 3. kişinin geleceğe yönelik olarak alacağın doğup doğmayacağını bilmesi ve bu nedenle itiraz etmesi beklenemeyeceğinden, doğacak alacakların İİK.’nun 89. maddesine göre haczinin mümkün olmadığı kabul edilmelidir.

  Alacağın temliki için özel yetki gerekir mi?

  Şirket yetkilisinin yaptığı temliklerin geçerli olup olmaması temlik etme yetkisinin olup olmadığına bağlıdır. Mahkeme temlikin geçerli olup olmadığına temsilcinin yetkisi olup olmadığı hususunu araştırması sonucunda karar verecektir. Vekilin temlikte bulunması için vekile özel yetki verilmesine gerek bulunmamaktadır.

  You might be interested:  Kabak Kemane Hangi Tür Müziklerde Kullanılır?

  Hangi alacaklar devredilemez?

  · Bir müvekkil, vekile karşı sahip olduğu işin idaresini isteme alacağını başkasına devredemez. · Manevi tazminat alacakları da mahkemece tazminata hükmedilmedikçe devredilemez. Yargıtay 14.H.D. 1986-285 E. 1986-4194 K.

  Kamu alacak temliki nedir?

  Kamu Alacaklarının Temliki, kamu kurum veya kuruluşlarından doğmuş ya da doğacak alacakların, vade beklenmeksizin iskonto edilerek firmalara ödendiği faktoring işlemidir.

  Müteselsil alacaklı ne demek?

  Madde 169 – Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda doğar. Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *