Alacağın Temliki Devri Ne Tür Bir Hukuki Işlemdir?

Alacağın temliki niteliği itibariyle hukuki bir işlemdir. Bu işlem ile taraflar sözleşmeye dayalı olarak alacak hakkının devredenden devralana geçmesini sağlarlar. Bu bakımdan alacağın devri bir yandan tasarruf işlemi, bir yandan da bir borç sözleşmesidir.

Devir ve temlik etmek ne demek?

Alacağın temliki veya devri, yazılı bir devir sözleşmesi ile mevcut bir alacağın “alacaklısının” değiştirilmesi işlemidir. Alacağın temliki hükümleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 183. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Alacağın temliki (devri), mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir.

Alacağın devri nedir Borçlar Hukuku?

Alacağın devri, bir diğer adıyla alacağın temliki, bir kimsenin mevcut veya mevcut olması muteber olan bir alacağını üçüncü bir kişiye devretmesidir. Bu devir, alacaklı ile alacağı devralan üçüncü kişi arasında, borçlunun rızasına ve bilgisine ihtiyaç duyulmaksızın yapılabilen şekle bağlı bir akittir.

Temlik devri nasıl yapılır?

Temlik Nasıl Yapılır? Temlik daha çok icraya düşmüş mülk kapsamında gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda alacaklı olan kişi İcra Müdürlüğü’ne başvurmak suretiyle, alacağının temlik edildiğini dile getirir ve dosya borcu üzerinde temlikin ilgili kişilere bildirilmesini ister. Bu şekilde devir teslim işlemi gerçekleşir.

Temlik nasıl verilir?

TEMLİK NASIL VERİLİR? Alacağın temliki yazılı bir devir sözleşmesi ile alacağın üçüncü bir kişiye devredilmesi ile verilir. Temlik sözleşmesinin geçerli olması için yazılı şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Devreden ve devralanın hak ve fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

You might be interested:  Buz Otel Nerede?

Temlik vermek ne demek?

Temlik; bir malın mülkiyetini tüm haklarıyla beraber alacaklıdan başka bir kişiye devretmeye denir. Mülk olarak verme anlamını taşır. Çoğunlukla bir borç ödemesi için gerçekleştirilir. Temlik işlemi ile alakalı düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alır.

Tapuda temlik etmek ne demek?

Temlik yetkisi, bir malın hak sahibinin belirli anlaşmalar sonrası bir başka hak sahibine geçmesine denmektedir. Bu belirli anlaşmalar arasında, hak sahibinin sahip olduğu arsayı bir müteahhite, örneğin, kat karşılığında devretmesi bulunmaktadır.

Hangi borçlar devredilebilir?

Kural olarak her türden borcun devredilmesi yasal olarak mümkündür. Emredici veya kamu hukuku kurallarına göre borçlunun bizzat ödemek zorunda olduğu borçlar ise istisnadır. Bunun dışında şarta veya vadeye bağlı borçlar, henüz mevcut olmayan fakat gelecekte doğacak olan borçlar da devredilebilir.

Hangi alacaklar devredilemez?

· Bir müvekkil, vekile karşı sahip olduğu işin idaresini isteme alacağını başkasına devredemez. · Manevi tazminat alacakları da mahkemece tazminata hükmedilmedikçe devredilemez. Yargıtay 14.H.D. 1986-285 E. 1986-4194 K.

Alacağını temlik eden icra takibi yapabilir mi?

B Ltd. Şti. alacağını alamadığı takdirde; icra takibini X kamu idaresine yöneltebilir. TBK, alacağın temliki hususunda borçlunun rızasına gerek duymamıştır. Borçlu, temliki öğrendiği andan itibaren eski alacaklıya karşı sahip olduğu tüm itiraz ve def’ileri yeni alacaklıya karşı da ileri sürebilmektedir.

Hangi alacaklar temlik edilemez?

Bu maddeye göre temliki yasa tarafından yasaklanmış alacaklar, temliki sözleşme ile menedilmiş alacaklar ve temlikin işin niteliğine göre caiz olmayan alacakların temliki mümkün değildir.

Temlik ücreti ne kadar?

Temlik Harç ve Masrafları

Temlik işlerinde temlik bedeli üzerinden; Binde 8,25 damga harcı, Binde 0,99 imza harcı ile değerli kağıt ve yazı ücreti masrafları alınmaktadır. Bu masraflar genelde devreden tarafından ödenmektedir. Ancak taraflar buna kendi aralarında da kararlaştırabilirler.

You might be interested:  Seyahat Izin Belgesi Nasıl Takip Edilir?

Noterde temlik nasıl yapılır?

Alacağın temliki sözleşmesi noterde düzenlenmesi şart değildir. Ancak ileride herhangi bir problem ile karşı karşıya kalmak istenmiyorsa bu sözleşmelerin noter tarafından onaylatılması gereklidir. Noter onayı olmayan sözleşmelerin tarihi ya da imzalarına itiraz edilebilmesi mümkün olacaktır.

İcra dosyası temlik nasıl yapılır?

İCRA DOSYASINDAN ALACAĞIN TEMLİKİ NASIL YAPILIR

Temlik alacaklısı ve icra dosyası alacaklısı icra müdürlüğü dosyasına gerekli harçlar yatırılarak temlik işlemi tamamlanır. Daha sonra İcra müdürlüğü dosya borçlularına temlik alacaklısının kabulü ve temlik hakkında bilgi için müzekkere gönderir ve işlem tamamlanmış olur.

Temlik nedir nasıl kullanılır?

Alacaklı borçlunun rızasına gerek olmaksızın alacağını başka bir kişiye kendisine tanınan kanuni hak gereğince devredebilir. Bu devretme işlemine ise alacağın temliki denilmektedir.

Alacağın Temliki Borçlar Kanunu

  1. Kanun hükmüne,
  2. Mahkeme kararına,
  3. Alacaklının iradesine dayanabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *