Mülkiyet Hakkı Sahibine Hangi Tür Yetkileri Tanıyan Haktır?

Mülkiyet hakkına sahip kişi (malik) mülkiyetinde olan nesneyi kullanma, başkalarına devretme, tahrip etme, nesnenin ürünlerinden yararlanma yetkisine sahiptir. Bu hak mutlak nitelikte olduğundan herkese karşı ileri sürülebilir.

Mülkiyet hakkı kavramının yasal dayanakları nelerdir?

Anayasa’nın 35. maddesinde ise, herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu, bu hakların ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği, mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Mülkiyet hakkı temel hak mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1961 ve 1982 Anayasalarında mülkiyet hakkı temel bir hak olarak düzenlenmiştir. 1961 ve 1982 Anayasalarında mülkiyet hakkının kamu ve toplum yararı amacıyla sınırlanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Mülkiyet hakkının sağladığı yetkiler nelerdir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 683. maddesi malikin haklarını şu şekilde düzenlemektedir: “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.

Mülkiyet hakkının kapsamı bakımından bir gözlüğün kılıfı nasıl tanımlanır?

C-Eklenti (Teferruat):

Örneğin gözlüğün kılıfı onun eklentisidir. Bir televizyonun uzaktan kumandası onun eklentisidir.

Mülkiyet hakkının olması hangi ilke?

Kamu yararı ve mülkiyet hakkı sahibi kişinin menfaatleri arasında ölçülülük ilkesine uygun davranılmalıdır. Ölçülülük ilkesi; elverişlilik, gereklilik ve orantılılık alt başlıklarıyla incelenir.

You might be interested:  Ne Tür Baş Ağrısı Tehlikelidir?

Mülkiyet hakkı özel hak mıdır?

Mülkiyet hakkı sahibine bir eşya üzerinde en geniş yetkileri sağlayan haktır. Malik eşyayı kullanma, yararlanma ve eşya üzerinde her türlü tasarrufta bulunma haklarına sahiptir. Bu nedenle mülkiyet hakkı ‘tam ayni hak’ olarak da tanımlanmaktadır.

Mülkiyet hakkının temel esasları nelerdir?

1982 Anayasası’nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesi şu hükmü ihtiva etmektedir: “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu ya- rarı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”

Mülkiyet hakkı ayni hak mıdır?

İç muhtevalarına göre aynî haklar

İlki tam aynî haktır. Sahibine eşya üzerinde tam hâkimiyet sağlayan, en geniş yetkileri veren bir haktır. Hukuken tam hâkimiyet sağlayan hak, mülkiyet hakkı olarak tanımlanır.

Mülkiyet hakkından doğan yetkiler nelerdir?

Mülkiyet hakkı, sahibine en geniş yetkiler veren ayni haktır. Bu yetkiler, eşyayı kullanma, eşyadan yararlanma ve eşyayla ilgili tasarrufta bulunma yetkileridir. Sınırlı Aynı Haklar, mülkiyet hakkı gibi en geniş yetkileri vermeyen, bu yetkilerden biri ya da ikisini veren haklardır. Rehin Hakkıdır.

Mülkiyetin temel özellikleri nelerdir?

Mülkiyet hakkı kişiye bağlı, dokunulmaz, vazgeçilmez, zamanaşımına uğramaz kutsal bir haktır. Bu anlayışa göre malikin eşya üzerinde mutlak, sınırsız ve tekelci bir hâkimiyeti vardır (Demir, 2003; Gözübüyük, 2009: 129).

Mülkiyetin unsurları nelerdir?

İslam hukukuna göre mülkiyet hakkının kuru mülkiyet (ayn, rekabe), tasarruf hakkı (menfaat) ve zilyetlik olmak üzere üç unsuru bulunmaktadır (Cin,1978: 8). Bunlardan kuru mülkiyet ve tasarruf, mülk-ü mal; zilyetlik ise mülk-ü yed olarak adlandırılmıştır (Ansay, 1954: 91).

Mülkiyet hakkı Anayasasının hangisinde düzenlenmiştir?

Anayasa’nın 35 inci maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” hükmü yer almaktadır.

You might be interested:  5 Yıldızlı Otel Nasıl Açılır?

Mülkiyet hakkının türleri nelerdir?

Mülkiyet Hakkının Türleri

Sahibinin belirlenme şekline göre kişiye bağlı-eşyaya bağlı mülkiyet hakkı, Hak sahibinin sayısına göre tek kişi(ferdi)- birlikte mülkiyet(Birlikte mülkiyet ise paylı elbirliği ile mülkiyet olarak ikiye ayrılmaktadır.) şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Zilyetlik hakkının özellikleri nelerdir?

Zilyetliğe sahip olan kişiye zilyet denir. Mülkiyet bir kimsenin eşya üzerindeki hakkını ifade eder. Hâlbuki zilyetlik, bu haktan bağımsız olarak sadece eşya üzerinde var olan bir hakimiyet durumunu gösterir. Bu sebeple zilyetlik mülkiyet hakkına bağlı değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *