Sözleşmenin Miktarındaki Yanılma Ne Tür Bir Yanılmadır?

Sözleşme yapılırken esaslı yanılmaya düşen taraf sözleşme ile bağlı değildir, sözleşmeyi feshedebilecektir. Yanılan, yanılmada kusurlu ise, sözleşmenin hüküm doğurmamasından doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Ancak diğer taraf yanılmayı biliyor veya bilmesi gerekiyorsa tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Yanılma türleri nelerdir?

Yanılmanın çeşitli türleri vardır. Zaman yönünden yanılma türleri, geçmişteki, hâldeki ve gelecekteki bir olay veya duruma ilişkin yanılma olmak üzere üçe ayrılır. Ayrıca yanılmanın hukuki ve fiili yanılma şeklinde ikiye ayrılması mümkündür. TBK. m. 30 “esaslı yanılma”, “esaslı olmayan yanılma” ayrımını yapmaktadır.

Esaslı yanılma halleri nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu Madde 31- Özellikle aşağıda sayılan yanılma hâlleri esaslıdır:

 • Yanılan, kurulmasını istediği sözleşmeden başka bir sözleşme için iradesini açıklamışsa.
 • Yanılan, istediğinden başka bir konu için iradesini açıklamışsa. ( örneğin başka bir şey satın alma)
 • Iletmede yanılma nedir?

  İletmede Yanılma

  TBK’nun 33.maddesinde; “Sözleşmenin kurulmasına yönelik iradenin haberci veya çevirmen gibi bir aracı ya da bir araç tarafından yanlış iletilmiş olması hâlinde de yanılma hükümleri uygulanır.” denilmiştir. Buradaki yanılma, açıklamada yanılmadır.

  Yanılma hata nedir?

  Yanılma (hata); iç irade ile beyan arasında istemeyerek meydana gelen bir uygunsuzluk hâlidir. Diğer bir anlatımla hata, bir hukuki işlem yaparken irade beyanında bulunan kimsenin düşünmediği, arzu etmediği bir husus için istemeyerek iradesini beyan etmesidir.

  You might be interested:  Hangi Hallerde Seyahat Izin Belgesi Alınır?

  Sözleşmedeki irade sakatlıkları nelerdir?

  İrade sakatlığı halleri üç tanedir: Yanılma(Hata), Hile(Aldatma) ve Korkutma(İkrah). Sözleşmesel ilişkilerde bir taraf, sözleşmenin şeklinde, sözleşmenin konusunda, sözleşme yapmak istediği kişide hataya düşerse ve söz konusu hata esaslı ise ortada bir irade sakatlığı halinin bulunduğu söylenebilecektir.

  Saik yanılması ne demek?

  Beyanın gerçek iradeye uygun olduğu ancak iradenin oluşumu aşamasında bir hatanın bulunması halinde saik hatası söz konusu olacaktır. Kural olarak sözleşmenin saiklerinde meydana gelen hatalar adi saik hatası olarak adlandırılmaktadır (Eren, 2010:340).

  Esaslı hatalar nelerdir?

  Esaslı Hatalar:

 • Tarafta (kişide) hata: Yanlış kişiyle sözleşme yapmak, isim benzerliği gibi.
 • Konuda hata: Yanlış şeyi konu yapmak, üçüncü kattaki ev yerine dördüncü kattakini almak.
 • Mahiyette (içerikte) hata: Yanlış işlem yapmak, almak yerine kiralamak.
 • Hukuk dilinde saik ne demek?

  2 O halde bir hukuk terimi olarak saik, şöyle tanımlanabilir: Bir kişiyi belirli içerikte bir sözleşme yapmaya sevk eden düşünce ve tasavvurlardır.

  Saik hatası nedir örnek?

  Saik hatası olarak örnek; Picasso tablosu, sonradan satın aldıktan sonra kopyası olduğunu anlarsanız bu bir saikte hatadır. Saik hatasının dikkate alınabilmesi için 4 koşula ihtiyacımız var; Hatanın konusu belli bir olay (ferdileştirilmiş bir olay) olmalı. (Picasso diye aldınız ama taklidi çıktı)

  Iptal edilebilirlik ne demek?

  Hukuk dünyasında yapılacak işlemlerin hem kurucu unsurları hem de zorunlu unsurları bir eksiklik yahut da sakatlık göstermiyor ise; ancak bu işlemlerin belirli nedenler dahilinde iptal edilebilirliği söz konusu ediliyor ise; uygulamada yapılan yaptırım türü iptal edilebilirlik adını alır.

  Sözleşmenin iptalini kimler isteyebilir?

  Borcu olan kişinin temerrüdü sebebiyle borcun ifası alacaklı kişi için yararsız konumda ise, Borcun ifasının belirli bir zamanda ya da belirli bir süre kapsamında gerçekleşmemesi durumlarında, ifade artık kabul edilemeyecek durumda ise sözleşmenin iptali talep edilebilir.

  You might be interested:  Elmas Ne Tür Bir Katıdır?

  Sözleşme hata hile tehdit nedeniyle hangi süre içinde iptal edilebilir?

  MADDE 39- Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır.

  Zihin kaydı ne demek?

  Zihni kayıt (Gizli koşut): Gerçekte istenmeyen bir hukuki işlemin, bilerek, istenmiş gibi gösterilmesidir. Karşı taraf, zihni kaydın varlığını anlayacak durumda değil ise yapılan hukuki işlem hüküm ifade eder.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *