Hukuk Hangi Tür Ilişkileri Düzenler?

Bilimsel bir disiplin olarak hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye ayrılır. Genel olarak hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına Özel Hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Kamu Hukuku adı verilir.

Turklerde hukuk kurallarinin temeli nedir?

Türk hukukunun asıl ve birincil kaynaklarını yazılı hukuk kuralları oluşturur (Örneğin Anayasa, uluslararası anlaşma, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük yönetmelik ve diğer düzenleyici idari işlemler gibi).

Hukukun uygulanma esasları nelerdir?

 • Hukuk kurallarının yer bakımından uygulanması konusunda, “şahsilik” ve “mülkilik” ilkeleri geçerlidir.
 • Şahsilik ilkesine göre, bir ülke vatandaşına, vatandaş nerede olursa olsun ülke yasaları uygulanır.
 • Mülkilik ilkesine göre, hukuk kuralları, ülke içinde bulunan yerli yabancı herkese uygulanmalıdır.
 • Astlık üstlük ilişkisi nedir hukuk?

  Eğer iki norm arasında geçerlilik ilişkisi varsa, yani bir norm geçerliğini diğer normdan alıyorsa, bunlar arasında hiyerarşi, yani astlık-üstlük ilişkisi vardır. Diğer bir ifadeyle, iki norm arasında hiyerarşi (astlık-üstlük ilişkisi) varsa, bu şu anlama gelir ki alt norm, geçerliliğini üst normdan almaktadır.

  Hukuk normatif midir?

  ○ 5) Hukuk kuralının normatifliği

  değil, olması gerekeni gösteren bir normdur. belirli bir değere yönelir. korumak için yapılması gerekeni gösterir. veya eyleminin ne şekilde olması gerektiğini tayin eder.

  You might be interested:  Şehirler Arası Seyahat Nasıl Yapılır?

  Hukukta somut olay nedir?

  Kanunun uygulanması demek soyut hukuk kurallarının somut olaya uygulanması demektir. Böyle bir uygulamada, hukuk kuralı (büyük önerme); somut olay (küçük önerme) ve vargı (sonuç) anlamına gelir.

  Türk hukuk devrimine temel oluşturan ilke hangisi?

  Atatürk hukuk devriminin, hukuk sisteminin temeli yönünden yaptığı en önemli değişiklik, milli egemenlik kavramının hukukun temeli olarak kabul edilmiş olmasıdır.Çağdaş Cumhuriyet hukukuna karakterini veren temel kavram milli egemenliktir.

  Hukuk kurallarının genel özellikleri nelerdir?

  Hukuk kurallarının temel nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Düzenleyici, yasaklayıcı ve izin verici kurallar.
 • Kişiler arası ilişkilerde ‘güven duygusu’
 • Hukuk kurallarının özgürlükleri.
 • Sınırlandırırken diğer yandan koruması
 • Hukuk kurallarının normatifliği.
 • Temel hukuk kuralları nelerdir maddeler halinde?

  Devletin yetkili organlarınca yürürlüğe konulan anayasa, kanun, uluslararası antlaşmalar, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi yazılı hukuk kuralları ile örf ve adet hukuku, pozitif hukuk kurallarını oluşturur.

  Hukuk kanunun özellikleri nelerdir?

  Yasaların özellikleri:

 • Genel ve soyut olmaları, belirli kişi veya kişi gruplarını kapsamaması ve her gerçek veya tüzel kişiye eşit uygulanmasını ifade eder.
 • Süreklilik, yasanın yürürlükte bulunduğu sürece istisnasız her olay veya kişiye uygulanmasını ifade eder.
 • Özel kanun genel kanun hangisi uygulanır?

  Hükümlerinin mahiyeti itibariyle herkese veya her olaya uygulanması mümkün olan kanunlara genel kanun denilmektedir. Buna mukabil belli kişilere veya belli olaylara uygulanan kanunlara ise özel kanun denmektedir.

  Anayasa mı daha üstündür kanun mu?

  Kanun tüzükten üstündür; çünkü, kanun Meclis, tüzük ise Bakanlar Kurulu tarafından konulmaktadır. Anayasa kanundan üstündür; çünkü, kanunu Meclisin adî çoğunluğu, Anayasayı ise kurucu iktidar koymuştur ve ancak tali kurucu iktidar, yani Meclisin üçte ikilik nitelikli çoğunluğu değiştirebilir.

  You might be interested:  Muse Hangi Tür?

  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki mevzuat Hiyerarşine uygun sıralanmıştır?

  M. 137’de normlar sıralanır: ‘yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa’.

  Hukuk bir bilim dalı mıdır?

  Hukuk bilimi; iş görüsel (fonksiyonel) olarak düzensizlik göste- ren insan davranışlarını inceleme bilimi olarak tanımlanabilir. Sosyal bilimler; sosyal olay olarak görülen insan davranışlarını inceleyen bir grup bilim olarak tanımlanabilir.

  Hukuki niteliği nedir?

  Hukuki Nitelik Kavramı

  Bu tanımdan yola çıkılarak hukuki nitelik kavramı, bir hukuksal kurumu, diğer hukuki kurumlardan ayıran özellikler, vasıflar; onun hukukta var olmasını sağlayan hususlar şeklinde açıklanabilir.

  Hukuk dilinde adi ne demek?

  hukuk bağlamında olağan, sıradan anlamında kullanılan kelime.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *