Alacağın Devri Ne Tür Bir Hukuki Işlemdir?

Alacağın temliki niteliği itibariyle hukuki bir işlemdir. Bu işlem ile taraflar sözleşmeye dayalı olarak alacak hakkının devredenden devralana geçmesini sağlarlar. Bu bakımdan alacağın devri bir yandan tasarruf işlemi, bir yandan da bir borç sözleşmesidir.

Alacağın devri nasıl yapılır?

TEMLİK NASIL VERİLİR? Alacağın temliki yazılı bir devir sözleşmesi ile alacağın üçüncü bir kişiye devredilmesi ile verilir. Temlik sözleşmesinin geçerli olması için yazılı şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Devreden ve devralanın hak ve fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

Devir ve temlik etmek ne demek?

Alacağın temliki veya devri, yazılı bir devir sözleşmesi ile mevcut bir alacağın “alacaklısının” değiştirilmesi işlemidir. Alacağın temliki hükümleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 183. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Alacağın temliki (devri), mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir.

Bir alacağın devredilmesi hangi amaçla yapılır?

Alacağın devri çeşitli amaçlarla yapılabilmektedir. Alacaklı, üçüncü kişiye olan borcunu ifa etmek amacıyla, borçludan olan alacağını tahsil etmek amacıyla, üçüncü kişiye olan borcuna teminat olması amacıyla veya üçüncü kişiye bağış amacıyla alacağını devredebilir.

Temlik edilmesi ne demek?

Temlik; bir malın mülkiyetini tüm haklarıyla beraber alacaklıdan başka bir kişiye devretmeye denir. Mülk olarak verme anlamını taşır. Çoğunlukla bir borç ödemesi için gerçekleştirilir. Temlik işlemi ile alakalı düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alır.

You might be interested:  Hafta sonu tatil Önerisi: yenice ormanları

Alacağını temlik eden icra takibi yapabilir mi?

B Ltd. Şti. alacağını alamadığı takdirde; icra takibini X kamu idaresine yöneltebilir. TBK, alacağın temliki hususunda borçlunun rızasına gerek duymamıştır. Borçlu, temliki öğrendiği andan itibaren eski alacaklıya karşı sahip olduğu tüm itiraz ve def’ileri yeni alacaklıya karşı da ileri sürebilmektedir.

İcra dosyasındaki alacağın temliki nasıl yapılır?

İCRA DOSYASINDAN ALACAĞIN TEMLİKİ NASIL YAPILIR

Temlik alacaklısı ve icra dosyası alacaklısı icra müdürlüğü dosyasına gerekli harçlar yatırılarak temlik işlemi tamamlanır. Daha sonra İcra müdürlüğü dosya borçlularına temlik alacaklısının kabulü ve temlik hakkında bilgi için müzekkere gönderir ve işlem tamamlanmış olur.

Tapuda temlik etmek ne demek?

Temlik yetkisi, bir malın hak sahibinin belirli anlaşmalar sonrası bir başka hak sahibine geçmesine denmektedir. Bu belirli anlaşmalar arasında, hak sahibinin sahip olduğu arsayı bir müteahhite, örneğin, kat karşılığında devretmesi bulunmaktadır.

Temlik ücreti ne kadar?

Temlik Harç ve Masrafları

Temlik işlerinde temlik bedeli üzerinden; Binde 8,25 damga harcı, Binde 0,99 imza harcı ile değerli kağıt ve yazı ücreti masrafları alınmaktadır. Bu masraflar genelde devreden tarafından ödenmektedir. Ancak taraflar buna kendi aralarında da kararlaştırabilirler.

Temliki tasarruflar ne demek?

Kanunu temlikte mal, yasa şartlarına bağlı olarak bir başkasının üzerine geçer. Kazai temlikte ise alacak, mahkeme tarafından kişiye verilir. Malın herhangi bir sebeple temlik edilmesi durumunda bir tarafın mal varlığı azalırken, diğer tarafınki artar. Buna tasarruf temliki adı verilir.

Hangi alacaklar temlik edilemez?

Bu maddeye göre temliki yasa tarafından yasaklanmış alacaklar, temliki sözleşme ile menedilmiş alacaklar ve temlikin işin niteliğine göre caiz olmayan alacakların temliki mümkün değildir.

Devir sözleşmesi ne demek?

Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devreden taraf ile sözleşmede kalan taraf arasında yapılan bir üstlenme işlemidir. Sözleşmeyi devreden, sözleşmedeki taraf sıfatını üçüncü bir kişiye devretmekte, buna karşın kalan taraf, alacak haklarıyla ilgili olarak borçlunun değişmesine izin vermektedir.

You might be interested:  Uçak Seyahat Izni Nasıl Alınır?

Yapmama borcu ne demek?

Borç ilişkisi, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişki gereğince borçlunun alacaklıya karşı bir davranışta bulunma (yapma), bir şeyi verme ve bir davranışta bulunmaktan kaçınma (yapmama) yükümlülüğünü ifade etmektedir.

Kat karşılığı temlik nerede yapılır?

Tapuda kat karşılığı temlik akdi düzenlemek için taraflar arasında noterde düzenlenmiş bir kat karşılığı inşaat sözleşmesinin mevcudiyeti aranmaz. Taraflar böyle bir sözleşme getirmiş ise bu sözleşmenin tarih ve yevmiye numarasına atıfta bulunularak temlik resmi senedi tapu müdürlüğünde düzenlenir.

Zekat temliki ne demek?

Bunun anlamı, malın kişinin elinin altında bulunması ve onu kullanabilmesidir. Mal mevcut bulunduğu halde kişinin elinin altında olmazsa (kadının kocasında olan mehri gibi) veya mal elina de olduğu halde, kişi ona tam sahip olmazsa (borçlu gibi) bu gibi kimselere bu malların zekâtını vermek farz olmaz.

Fatura temliki nasıl yapılır?

İcra dosyasında alacağın temliki ise çok basit bir şekilde yapılmaktadır. Dosya alacaklısı ve üçüncü kişi icra dosyasının bulunduğu icra müdürlüğüne icra dosyasının numarasının da bulunduğu bir dilekçe ile temlik taleplerini iletirler ve bu şekilde icra dosyasında alacağın temliki işlemi gerçekleşmiş olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *