Sözleşme Ne Tür Bir Işlemdir?

Sözleşme tarafların belli bir hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan bir hukuki işlemdir. Hukuk dilinde ve günlük dilde akit, mukavele, bağıt, kontrat gibi farklı terimlerle de anılır.

Sözleşme türleri kaça ayrılır?

Sözleşme çeşitleri; satış sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, trampa (takas) sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, kullanım ödüncü sözleşmesi, tüketim ödüncü sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, evde hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi (istisna sözleşmesi), yayım sözleşmesi, vekalet (vedia) sözleşmesi, kefalet

Sözleşmenin diğer adı nedir?

Sözleşme ya da Kontrat, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan hukukî işlemlere denir.

Sözleşme nasıl yazılır?

Sözleşme sözlü olabileceği gibi yazılı olabilir. Örneğin kira sözleşmesi yazılı olabileceği gibi sözlü de yapılabilir. Bazı sözleşme tiplerinde sözleşmenin sözlü olması geçerlilik bakımından gerekli değilse de hukuki bir ihtilaf çıktığından ispat bakımından sözleşmenin yazılı yapılması her zaman faydalıdır.

Tek tarafa borç yükleyen bir sözleşme nedir?

Yalnız bir tarafa borç yükleyen sözleşmelere tek taraflı sözleşmeler denir. Burada da iki taraf söz konusudur. Zaten iki taraf olmayan bir sözleşme düşünülemez. Ancak sadece bir taraf edim yükü altına girdiğinden tek taraflı sözleşme olarak adlandırılır.

You might be interested:  Dalış ve doğru beslenme

Notersiz yapılan sözleşme geçerli mi?

Bunun dışında bir takım kontrat türlerinin yazılı olmasının yanı sıra, resmi makamlar (tapu- noter )önünde yapılması koşulu bulunmaktadır. Mesela mal rejimi sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noterde yapılma zorunluluğu içermiş olduklarından noterde yapılmayan bu sözleşmeler geçerli olmayacaktır.

Adi sözleşme ne demek?

Türk Borçlar Kanunu madde 620’de tanımı yapılan; iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaç doğrultusunda birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmeye Adi Ortaklık Sözleşmesi denir.

Ayni ne anlama gelir?

Tıpkı, benzer anlamına gelen aynı kelimesinden farklı olarak, ayni ayın yani maddi varlığın sahibi, mal ile ilgili olan anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak ayni ‘eşya şeyleri’ tanımlar ve eşya hukukunun temelini oluşturur.

Adi yazılı sözleşme nedir kısaca?

Sözleşmeler biçim yönünden, sözlü, adi yazılı veya resmi yazılı niteliğe sahip oluyor.Adi yazılı biçimde irade açıklamasının yazılı olması ve akının bu açıklamayı yapan kişi tarafından imzalanması gerekiyor.

Sözleşmede ne yazılır?

Sözleşmede tarafların kimliği, işverenin adı ve adresi, çalışanın adı, doğum tarihi ve adresi bulunmalıdır. İstihdam başlangıcı ve süresi (varsa), işe giriş tarihi ve geçici sözleşme imzalanıyorsa sona erme tarihi de burada belirtilmelidir.

Sözleşmede taraflar nasıl yazılır?

Tarafların isimleri: Sözleşmeye konu olan taraf çoğu zaman iki kişi olmaktadır. Bu alıcı ve borçlu şeklinde ya da işin yapılmasını bekleyen ve bunu taahhüt eden taraf olarak belirlenir. Hatta bazen kişiden ziyade kurumlara arasında sözleşme söz konusu olabilir. Bu durumda da kurum adları açıkça belirtilmelidir.

Sözleşmenin kurulması nedir?

Bir sözleşmenin kurulması birbirine uygun beyanın,iradenin karşılıklı olarak açıklanmasıyla olur. Karşılıklı rıza beyanının ilkine öneri, ikincisine kabul beyanı denir. Sözleşme, tarafların isteklerini tam olarak yansıtmalı ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkları da önleyecek şekilde düzenlenmelidir.

You might be interested:  Kuşadasına uçakla ulaşım

Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler nelerdir örnek?

Bağışlama taahhüdü, kefalet sözleşmesi, karşılıksız bir şey yapma/yapmama taahhüdünü içeren sözleşmeler tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Karşılıksız alacağın devri, borcun ibrası, def’i dermeyanından feragat ve süre verme sözleşmeleri tek taraflı tasarruf sözleşmeleridir.

Tek taraflı hukuki işlemler nelerdir?

Sadece bir kişinin irade açıklamasıyla doğabilen işlemlere tek taraflı hukuki işlem denir. Örneğin, vasiyet, vakı kurma, tanıma, sözleşmeyi iptal etme, şüfa hakkını kullanma tek taraflı hukuki işlemlerdir.

Kefalet sözleşmesi tek taraflı hukuki işlem mi?

aa) Sözleşmeler (akit-mukavele): İki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasında bulunmalarıyla sözleşme meydana gelir. Sözleşmeler borç altına giren taraf sayısına göre ikiye ayrılır: aaa) Tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler: Ör. Bağışlama, kefalet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *