El Ilzamat Ale’S Sahihayn Ne Tür Eserdir?

6. el-İlzâmât ʿale’s-Sahîhayn (ʿalâ sahîhayi’l-Buhârî ve Müslim). Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müstedrek’i gibi, Buhârî ve Müslim’in şartlarına uyduğu halde Sahîhayn’da yer almayan yetmiş hadisi toplayan müsned tertibinde bir eserdir.

Müsned ve Muvatta hangi alanda yazılmış eserdir?

Muvatta, İmam Malik’in en meşhur eseridir. Fıkıh konularıyla ilgili bir kısım hadisi, Medine halkının uygulamalarını, sahabe ve tabiûn fetvaları ile İmam Malik’in kendi içtihadlarını içine alır.

Müstahreç türü eserler nelerdir?

Sözlükte “çıkarmak” anlamına gelen istihrâc kelimesi, terim olarak “bir hadis kitabındaki bütün rivayetleri bir müellifin kendisine ulaşan başka senedlerle rivayet etmesi” demektir. Bu hadislerin toplandığı kitaba müstahrec, bu işi yapan müellife de müstahric denmektedir.

Ravilerine göre düzenlenmiş hadis kitaplarına ne denir?

TABAKAT KİTAPLARI

Genel olarak İslam tarihinde yaşamış önemli kişilerin (raviler, ulema vs.) hayat hikayelerini ele alan ve özelde hadis ravileri üzerinde duran eserlerdir.

Etraf türü nedir?

I. yüzyılın son çeyreğinden itibaren (VII. yüzyılın sonları) hadis derslerinde hatırlanması için hadisin baş tarafından bir kısmının yazıldığı ve bunlara etrâf dendiği bilinmektedir.

Muvatta hangi alanda yapılmıştır?

Muvatta, dört mezhep imamlarından biri olan fakih ve muhaddis İmam Malik b. Enes’in, ahkam hadislerini topladığı hadis kitabıdır. Kitabın günümüze ulaşan dokuz farklı nüshası mevcuttur.

You might be interested:  Queen Hangi Tür Müzik Yapıyor?

Şerhu l Muvatta kimin eseri?

el-Muhayyâ, el-Muvatta’ eserinin, Muhammed b. el-Hasan eş- Şeybanî rivayetinin şerhi niteliğindedir. Bu rivayet Hanefi ravîlerin rivayetlerinden oluşmaktadır. Şârih de aynı zamanda Hanefî mezhebi mensubudur.

Mucem nedir ne demek?

Mucem Edebiyat Terimi Olarak Mucem:

Arap alfabesindeki noktalı harfler. Alfabetik olarak düzenlenmiş sözlük, hâl tercümesi, ansiklopediler böyle adlandırılır. Mucem tarih, ebced hesabı ile sadece noktalı harflerin hesap edilmesine dayanılarak düşülen tarihlerdir.

Zevaid türü eserler nelerdir?

Sözlükte “fazlalık, ziyade, ilâve” anlamlarındaki zâidenin çoğulu olan zevâid kelimesi, hadis ilminde bir veya birkaç hadis kitabının Kütüb-i Sitte gibi temel kaynaklardan fazla veya farklı olarak ihtiva ettiği hadisleri konularına göre bir araya getiren eserleri ifade eder.

Sünen kitabı nedir?

Sünen-i Tirmizî (9. yüzyılda yazılmıştır) (Arapça: سُـنَن الترمذي): İslam literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir. Müellifi, Orta Asya şehirlerinden Tirmiz (Termiz, Türmiz) şehrine nisbetle anılan meşhur hadis alimi İmam Tirmizi’dir.

Hadis ilminde Mucem ne demek?

Hadis ilminde mu’cem

Hadis ilminde muhaddisin, hadisleri rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertip ederek tasnif ettiği hadis kitabına denir.

Ilmür rical ne demek?

‘ den maksat, erkek olsun kadın olsun hadis ve haber nakleden raviler demektir. meşgul olanların tümüne ‘hadis ricali’ denmiş olmasıdır. çalışan, Cerh-tadil ilmi ise onların rivayetlerinin kabUl veya reddinde etkili olacak vasıflarını araştıran ilim dalı şeklinde tarif edilmektedir.

Ravilerine göre düzenlenmiş kitaplar nedir?

-Sünen Kitaplar: Fıkıh konularına göre düzenlenmiştir. -Mu’cem Kitaplar: Râvi adlarına, hocalarına ve yaşadıkları şehirlere göredir. -Müsned Kitaplar: Hadisler, ravilerine göre sıralanır.

Tahriç ne demek?

Tahric, sözlükte “çekip çıkarmak ve çıkmasını sağlama” anlamına gelen tahrîc fıkıh literatüründe yer alan naklî şer’î delillerle birlikte mezhep birikimini de kaynak kabul eden fıkhî bilgileri elde etme sürecini belirtmek için kullanılır.

You might be interested:  Seyahat Belgesi Nasıl Çıkartılır?

Kütüb i Sitte şartlarını tespit eden eser nedir?

Kütüb-i Sitte musanniflerinin sadece hocalarını tesbit etmek maksadıyla ilk çalışmayı el-Muʿcemü’l-müştemil adlı alfabetik eseriyle Ebü’l-Kāsım İbn Asâkir yapmış, Kütüb-i Sitte’de rivayetleri bulunan sahâbîler, tâbiîler ve diğer râvilerin hemen hepsini ihtiva etmek üzere daha kapsamlı bir çalışmayı da el-Kemâl fî

Fevaid ne demek?

FEVÂİD. (ﻓﻮﺍﺋﺪ) i. (Ar. fā’ide “fayda”nın çoğul şekli fevā’id) 1. Faydalar, menfaatler, kârlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *