El Ilzamat Ale’S Sahihayn Ne Tür Bir Eserdir?

6. el-İlzâmât ʿale’s-Sahîhayn (ʿalâ sahîhayi’l-Buhârî ve Müslim). Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müstedrek’i gibi, Buhârî ve Müslim’in şartlarına uyduğu halde Sahîhayn’da yer almayan yetmiş hadisi toplayan müsned tertibinde bir eserdir. Ebû Abdurrahman Mukbil b.

Müstahrec türü eserler nelerdir?

Sözlükte “çıkarmak” anlamına gelen istihrâc kelimesi, terim olarak “bir hadis kitabındaki bütün rivayetleri bir müellifin kendisine ulaşan başka senedlerle rivayet etmesi” demektir. Bu hadislerin toplandığı kitaba müstahrec, bu işi yapan müellife de müstahric denmektedir.

Camius sahih hangi türde yazılmıştır?

Zehebî’nin Kur’ân-ı Kerîm’den sonra müslümanların elindeki kitapların en üstünü olduğunu söylediği el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, yalnız sahih hadisleri toplayan ilk eserdir.

Etraf türü nedir?

I. yüzyılın son çeyreğinden itibaren (VII. yüzyılın sonları) hadis derslerinde hatırlanması için hadisin baş tarafından bir kısmının yazıldığı ve bunlara etrâf dendiği bilinmektedir.

Zevaid türü eserler nelerdir?

Sözlükte “fazlalık, ziyade, ilâve” anlamlarındaki zâidenin çoğulu olan zevâid kelimesi, hadis ilminde bir veya birkaç hadis kitabının Kütüb-i Sitte gibi temel kaynaklardan fazla veya farklı olarak ihtiva ettiği hadisleri konularına göre bir araya getiren eserleri ifade eder.

Mucem nedir ne demek?

Mucem Edebiyat Terimi Olarak Mucem:

Arap alfabesindeki noktalı harfler. Alfabetik olarak düzenlenmiş sözlük, hâl tercümesi, ansiklopediler böyle adlandırılır. Mucem tarih, ebced hesabı ile sadece noktalı harflerin hesap edilmesine dayanılarak düşülen tarihlerdir.

You might be interested:  Kompakt Otel Ne Demek?

Musannef nedir ne demek?

Musannef hadis, hadislerin belirli bir konuya göre sıralanarak kitap haline getirilmesi için kullanılan bir ifade olarak bilinmektedir. Musannef hadis sınıflandırmak ve tasnif etmek manalarına sahip olan bir kelime olma özelliğine sahiptir.

Camiu’s sahih hangi alanda yazılmıştır?

İbnü’s-Salâh’ın (ö. 643/1245) on bölümden ibaret olan bu eseri Sahîh-i Müslim hakkında genel bilgiler vermekte, ona yöneltilen bazı tenkitleri cevaplandırmakta ve mukaddime ile bazı hadislerdeki garîb kelimeleri açıklamaktadır.

Müsned ve Muvatta hangi alanda yazılmıştır?

Muvatta, İmam Malik’in en meşhur eseridir. Fıkıh konularıyla ilgili bir kısım hadisi, Medine halkının uygulamalarını, sahabe ve tabiûn fetvaları ile İmam Malik’in kendi içtihadlarını içine alır.

Müsned hangi alanda yazılmış eserdir?

Müsned Ahmed bin Hanbel, dört fıkıh mezheplerinden Hanbeli ekolu kurucusu, Sünni âlim Ahmed bin Hanbel’in toparladığı Hadis eseri. Ahmed b. Hanbel’in 200-228 (815-843) yıllarında 700.000 hadis arasından seçerek meydana getirdiği eser 904 kadar sahâbînin rivayetlerini ihtiva etmektedir.

Mucem hadis ne demek?

Hadis ilminde mu’cem

Hadis ilminde muhaddisin, hadisleri rivayet ettiği şeyhinin ismine göre tertip ederek tasnif ettiği hadis kitabına denir.

Tahriç ne demek?

Tahric, sözlükte “çekip çıkarmak ve çıkmasını sağlama” anlamına gelen tahrîc fıkıh literatüründe yer alan naklî şer’î delillerle birlikte mezhep birikimini de kaynak kabul eden fıkhî bilgileri elde etme sürecini belirtmek için kullanılır.

Kütüb i Sitte şartlarını tespit eden eser nedir?

Kütüb-i Sitte musanniflerinin sadece hocalarını tesbit etmek maksadıyla ilk çalışmayı el-Muʿcemü’l-müştemil adlı alfabetik eseriyle Ebü’l-Kāsım İbn Asâkir yapmış, Kütüb-i Sitte’de rivayetleri bulunan sahâbîler, tâbiîler ve diğer râvilerin hemen hepsini ihtiva etmek üzere daha kapsamlı bir çalışmayı da el-Kemâl fî

Zevaid nedir fıkıh?

Zevaid, bir hadis ilmi terimi olarak; belli bir kitap veya kitapların belli kitap veya kitaplardan fazla ve farklı olarak kapsadığı hadisler, bir kitaba sonradan yapılan ilaveler anlamına gefir.

You might be interested:  Grafit Hangi Tür Katıdır?

Zevaid nedir islam hukuku?

Hadis kitapları arasında mukayese yaparak, birinin diğerine nazaran fazla olan hadislerini müstakil bir kitapta toplamak anlamına gelen zevaid, hazırlandıkları devrin şartlarına göre değişik konu ve hacimlerde ortaya çıkan bir hadis edebiyatı türünü ifade eder.

Metruk Ravi ne demek?

Terim olarak ‘dinin esaslarına aykırı olmasa bile yalancılıkla itham edilen, dinin emir ve yasaklarına aykırı davranan veya rivayetlerinde çokça vehim ve gaflet görülen râvinin tek başına rivayet ettiği hadis’ mânasına gelmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *