Atatürk Eğitim-Öğretim Alanında Ne Tür Yenilikler Yapmıştır?

Eğitimin Yaygınlaştırılması – Bilgisizliğin Ortadan Kaldırılması Atatürk, milli eğitimin memleketin en uzak köşelerine kadar yaygınlaştırılmasını, bilgisizliğin yok edilmesini; eğitimin yetişkinleri de kapsamasını istemiş ve uygulamıştır.

Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı inkılaplar nelerdir?

Öğretim birleştirilerek bütün eğitim kurumları MEB’e bağlandı. Medreseler kapatılarak laik eğitim anlayışı etkili hale getirildi. Azınlık okullarında ve yabancı okullarda dini ve siyasî amaçlı eğitim verilmesi önlendi. İlk, orta, lise ve yüksekokulların belli esaslara göre düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir?

Atatürk Devrimler

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926)
 • Tarikatların Kaldırılması, Tekke Ve Zaviyeyerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
 • Laikliğin Kabulü (1928-1937)
 • Kadın Haklarının Tanınması (1930-1933 ve 1934)
 • Atatürk’ün eğitim anlayışı nedir?

  “Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha ziyade memlekete ahlaklı, karakterli, Cumhuriyetçi, inkılapçı, müspet, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst muhakemeli, iradeli, hayatta tesadüf edeceği engelleri yenmeye kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir.

  Atatürk döneminde yükseköğretimde hangi okullar açılmıştır?

  Darülfünun’dan başka Mekteb-i Mülkiye, Sanayi-i Nefise Mektebi, Mühendis Mekteb-i Âlisi, Hamidiye Ticaret Mektebi, Orman Mekteb-i Âlisi, Yüksek Ziraat Mektebi, Baytar Mekteb-i Âlisi ve Robert Koleji, birer yükseköğretim kurumu olarak Cumhuriyet’e intikal etmişti.

  You might be interested:  65 Yaş Üstü Seyahat Izni Için Ne Gerekli?

  Eğitim alanında yapılan inkılaplar nelerdir vikipedi?

  Mehmed İstanbul’dan ayrılıyor.

  Tür ve tarihlere göre listesi.

  Devrim Türü Tarihi (Başlangıç)
  Güzel Sanatlarda Yenilikler eğitim 1928
  Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun kurulması eğitim 1931-04-12
  Dil Devrimi’nin başlaması eğitim 1932-07-12
  Üniversite Reformu eğitim 1933

  Eğitim inkılabının temel amacı nedir?

  Cumhuriyet ile beraber milli eğitimin amacı, milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerini benimsemiş, milli birlik ve bütünlüğe önem veren nesillerin yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.

  Getirdiği yenilikler nelerdir?

  Kısaca Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

 • Medreseler kapatıldı, yeni ve modern okullar açıldı.
 • Arap harfleri kaldırıldı.
 • Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.
 • Ölçü birimleri değiştirildi.
 • Soyadı kanunu çıkarıldı.
 • Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.
 • Kadın – erkek eşitliği sağlandı
 • Atatürk’ün ülkemize yaptığı katkılar nelerdir?

  Yıllardır Unutturulmaya Çalışılan Atatürk’ün Ülkemize Kazandırdığı 8 Devrim

 • Cumhuriyet’in ilanı
 • Kadınlara seçme seçilme hakkı
 • 3. Laikliğin anayasaya eklenmesi.
 • Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi.
 • Örnek çiftliklerin kurulması
 • Kabotaj Kanunu.
 • 7. Türk Medeni Kanunu.
 • 8. Millet mekteplerinin açılması
 • Mustafa Kemal Atatürk neden cumhuriyet yönetimini seçmiştir?

  Halkın kendi kendini yönetmesi ve yönetime daha etkin bir şekilde katılması demek olan Cumhuriyet Atatürk’e göre milletimize en uygun yönetim şekliydi. Ondan önceki her yönetim şekli halk için bazı sıkıntıları barındırıyordu. O yüzden yeni kurulan ülkenin yönetim şekli olarak Cumhuriyeti kurmuştur.

  Atatürk eğitim ile ilgili neler yapmıştır?

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler: * 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi * 1 Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.

  Eğitim anlayışları nelerdir?

  Eğitim felsefesi akımları Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık olarak 4 bölümde ele alınmaktadır. Program geliştirmenin temelleri arasındaki felsefi temel başlığı altında incelenen eğitim felsefesi akımları programda nelere önem verileceğini gösterir.

  You might be interested:  Hangi Tür Ekmekleri Tüketmeliyiz?

  Eğitim anlayışı nasıl olmalı?

  1) Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır:

  Bu anlayışa göre çocuk bir bütündür. Çocuğun tüm özellikleri, yaşantıları ve becerileri bütün olarak değerlendirilir.Eğitim sistemi de çocuğu merkeze alan bir mantıkta olmalıdır. Eğitim programı çocukların ilgi, kapasite ve özelliklerine uygun şekilde planlanır.

  Atatürk döneminde kaç okul açıldı?

  Atatürk’ün Eğitime Bakışı

  1923–1924 eğitim – öğretim yılında Türkiye’nin nüfusu 11-12 milyondur. Bu nüfusun %10 ve kadınların sadece %3’ü okuryazardır. Bu yıllarda Türkiye de 4.894 ilkokul, 23 lise, 64 meslek okulu, 9 fakülte ve yüksek okul olmak üzere toplam 5.062 öğretim kurumu vardır.

  Türkiye hangi eğitim sistemini model almış?

  Liselere yerleştirme de 2017-18 eğitim-öğretim yılından itibaren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) uygulanmaya başlandı ve adrese yakın yerlerdeki okullara yerleşme sistemi getirildi. Daha önceki sistemler SBS ve TEOG’du.

  Atatürk döneminde açılan okullar nelerdir?

  Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemi

 • OKULLAR. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüksekokulu olan Ankara Adliye Hukuk Mektebi açıldı.
 • ANKARA ADLIYE HUKUK MEKTEBI.
 • ISTANBUL UNIVERSITESI.
 • ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI.
 • GÜZEL SANATLAR AKADEMISI.
 • ANKARA FAKULTESI DIL-TARIH ve COGRAFYA FAKULTESI.
 • Hazırlayan: Canan ÖZTÜRK.
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *